Over Fonds Stimulans

Geschiedenis van Fonds Stimulans

Op 18 augustus 2001 ontving het bestuur van de Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten (CKP*) een legaat van substantiële omvang. Dit geld was bestemd voor onderzoek ten dienste van patiënten die lijden aan multipel myeloom of de ziekte van Waldenström. Het bestuur besloot de gelden van de CKP* en die voor onderzoek gescheiden te houden en richtte daartoe de stichting Fonds Stimulans op voor het verzorgen van onderzoek. De stichting laat zich voor onderzoeks-projecten adviseren door de Medische Adviesraad (MAR), waarin hematologen zitting hebben die werkzaam zijn in centra waar multipel myeloom en de ziekte van Waldenström speciale aandacht hebben. * In 2010 is de naam van de vereniging veranderd in Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten (CMWP) en vanaf 1 april 2014 in Hematon.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel onderzoek en ontwikkeling te bevorderen ten dienste van mensen die lijden aan multipel myeloom dan wel aan de ziekte van Waldenström. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van onderzoek dat gericht is op multipel myeloom en de ziekte van Waldenström;
  • het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het kankeronderzoek in Nederland;
  • het verschaffen van informatie aan patiënten en anderen;
  • en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings strekt tot hulp aan deze patiënten of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • subsidies, giften en donaties;
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
  • vergoedingen en bijdragen van door de stichting geleverde diensten;
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Fondswerving

Fonds Stimulans tracht gelden te verwerven bij de Hematon–leden en sympathisanten door te wijzen op:
– Erfstellingen of legaten
– Donaties en giften